ขอแสดงความยินดี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9/2556
กันยายน 16, 2013
ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
กันยายน 27, 2013

ขอแสดงความยินดี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

                     ตามที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
(ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์) ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
แต่งตั้ง ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ

Comments are closed.