ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9/2556

ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9/2556
กันยายน 3, 2013
ขอแสดงความยินดี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
กันยายน 27, 2013

ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9/2556

ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9/2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.