ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 8/2556
สิงหาคม 26, 2013
ขอแสดงความยินดี นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
สิงหาคม 27, 2013

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ
ให้ดำรงตำแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556
สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.