ขอแสดงความยินดีท่านรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ขอแสดงความยินดี นายสู่บุญ วุฒิวงศ์
สิงหาคม 27, 2013
ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 9/2556
กันยายน 3, 2013

ขอแสดงความยินดีท่านรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

Comments are closed.