ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนรับรางวัล “สิงห์ทอง”
เมษายน 19, 2013
ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี
พฤษภาคม 7, 2013

ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องมังคลอุบลชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.