ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556

ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2556
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.