รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุเมธ  แย้มนุ่น ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

Comments are closed.