ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2556

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2556
กุมภาพันธ์ 22, 2013
แสดงความยินดี
มีนาคม 22, 2013

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2556

 ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2556
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องมังคลอุบลชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.