ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2556

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Comments are closed.