ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
พฤศจิกายน 25, 2012
กำหนดการประชุม Retreat สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร
ธันวาคม 12, 2012

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2554

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จำนวน 6 ราย)
 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยรายละเอียดดังนี้

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
นายพยุง ศักดาสาวิตร

 ปริญญาอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม)
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์

 

ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(จิตรกรรม)
ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน)
นายถกลเกียรติ  วีรวรรณ

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วิศวกรรมสิ่งทอ
(นายพรชัย  สวาทยานนท์)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การบริหารศัตรูพืชแบบยั่งยืน)
นายสรรพ  บุญเจริญ

Comments are closed.