ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2555
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤสจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสะบันงา ชั้น 6 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

Comments are closed.