ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 ตุลาคม 2555

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2555
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.