ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพ : ขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตุลาคม 29, 2012
ขอแสดงความยินดี กับ นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตุลาคม 29, 2012

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

            ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2554 ให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิในศิลปวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์  นายเสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

Comments are closed.