ภาพ : ขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กันยายน 2555
กันยายน 21, 2012
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ตุลาคม 29, 2012

ภาพ : ขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดีกับนายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

              มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามในท้ายอนุมัติบัตร เพื่อแต่งตั้งนายชุมพล  พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทย

Comments are closed.