«

»

Oct
29

ภาพ : ขอแสดงความยินดีกับ นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดีกับนายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

              มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามในท้ายอนุมัติบัตร เพื่อแต่งตั้งนายชุมพล  พรประภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิจิประจำประเทศไทย

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com