ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กันยายน 2555

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 20 กันยายน 2555
เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.