ภาพ : การสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2

 

 

การสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Comments are closed.