รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ

ภาพ : รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์อธิการบดี มทร.ธัญบุรีได้รับพระราชทาน “รางวัลระฆังทอง”
กรกฎาคม 30, 2012
ภาพ : การสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ครั้งที่ 2
กันยายน 12, 2012

รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ

นายชุมพล พรประภา ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวิชรมงกุฎ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (นายชุมพล  พรประภา)
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวิชรมงกุฎ

Comments are closed.