ผลการตรวจประเมินตามตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

สรุปผลการปฏิบัติตามมติสภามทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2555
มิถุนายน 5, 2012
ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 กรกฎาคม 2555
กรกฎาคม 30, 2012

ผลการตรวจประเมินตามตัวชี้วัด กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับก้าวหน้า เป็นตัวชี้วัดที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกดำเนินการหรือพิจารณาเลือกตัวชี้วัดเทียบเคียงมาดำเนินการ

      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เข้าทำการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นก้าวหน้า  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา พบว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้คะแนนการประเมินรวม 4.985 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.000 โดยมีรายละเอียดผลการตรวจประเมินแบ่งออกตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัดดังนี้

  • ตัวชี้วัดที่ 12.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า  น้ำหนักคะแนนร้อยละ 18 ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
  • ตัวชี้วัดที่ 12.2 ระดับความสำเร็จร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการ น้ำหนักคะแนนร้อยละ 6 ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4.925 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
  • ตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การประจำ พ.ศ. 2555 น้ำหนักคะแนนร้อยละ 6 ได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

 

 

Comments are closed.